(English, below the Danish text.)

Du er perfekt som du er

I den non-dualistiske tantra ser vi som før nævnt ingen forskel på os selv og andre eller på os selv og det guddommelige. Den energi der er universet er bare manifesteret i forskellige former, intet andet. For således elskede gud verden, at hun manifisterede sig i alle dens former og udtryk. Når alt er et, er det umuligt at se sig selv som værre eller bedre end alle mulige andre. For at opleve dette bruger vi forskellige redskaber til at udvide bevidstheden. Et af dem er tantrisk sex hvor det maskuline og det feminine eller Shakti og Shiva smelter sammen til et og ligesom i den tantriske massage sublimeres (eller omdannes) energien der opbygges i 2. chakraer, typisk til 4. chakraer også kaldet hjerte energi.

Grundlæggende forudsætninger

Der er i både buddhismen og i tantraen nogle grundlæggende opfattelser omkring verden som

man må købe hvis man vil bekende sig til disse filosofier. De kaldes den otteledede vej. Nummer et af dem er ”den rette forståelse” Abhinavagupta der var født i Kashmir i ca. 950 siger at hvis du udøver yoga ud fra et standpunkt om at der er noget galt med dig eller at du ikke er perfekt som du er, ja så er dit syn på verden funderet i en sløret eller et skævt syn på verden og så kan din yoga kun bringe dig et vist stykke vej i livet. Du må med andre ord erkende at du er perfekt som du er for at have den rette forståelse og dermed kunne komme nogen vegne med din yoga. Hvis jeg nu siger til dig: ”Du er et dejligt menneske og du er perfekt nøjagtigt som du er”, vil du med overvejende sandsynlighed, sige noget i stil med, ”ja” eller ”tak” og smile. Måske er der en indre stemme der siger, ”det passer ikke”, ”det er bare noget han siger for at være sød” eller lignende. Måske er du så vandt til ikke at lytte til den indre stemme, at du slet ikke hører den? Denne indre stemme er det vi kalder Egoet, eller ”Jeg skaberen” – på Sanskrit Ahaṁkāra. Den del af sindet der identificerer hvad der er ”mig” og ”mit”. Det skaber alle tillægsordene så som ”jeg er tyk”, ”jeg er usmidig”, ”yogalærer” osv. På latin betyder Ego, rent faktisk ”Jeg er”.

1) Den rette forståelse

2) Den rette tænkemåde

3) Den rette talemåde

4) Den rette handlemåde

5) Den rette levemåde

6) Den rette bestræbelse

7) Den rette mindfulness

8) Den rette koncentration.

Det er også derfor at ord som nytårsfortsæt og selvudvikling, har en helt forkert klang i den nondualistiske, tantriske forståelse, idet de udtryk jo insinuerer at du ikke er perfekt nøjagtigt som du er.

Hvis dette virkeligt er sandt, så kan man undres over at der findes onde mennesker. Det gør der heller ikke. Der findes onde handlinger. Simon Krohn beskriver det nogenlunde sådan her. Der brænder et lys i alle menneskers hjerte. Når en person opfører sig dårligt eller udfører onde handlinger, er det ikke fordi de ikke har dette lys, men man kan sige at der er noget der skygger for det eller dæmper flammen. Buddha taler om illusionens slør, der slører vores syn og gør at vi ikke kan se verden som den virkeligt er. Ifølge bogen ”Tantra iluminated” er i hvert fald den Tibetanske gren af Buddhismen stærkt påvirket af nondualistisk tantra. Vi har alle gjort eller sagt onde ting, men det betyder typisk ikke at vi betragter os selv som onde mennesker. Vi mener altså ikke at vores grundsubstans forandrer sig fordi vi bliver vrede eller lignende. Vi ser det udtrykt i det danske sprog gennem udtrykket ”Jeg var helt ved siden af mig selv”. Den danske præst Johannes Møllehave sagde engang noget i stil med: Synd kommer af oret (et) sund, der betyder hav eller vand. Synd er med andre ord det hav der adskiller os fra gud.” Det er indlysende at hvis ovenstående er gældende for dig og mig, er det også gældende for Putin og for Hitler.

Vi lader lige den stå et øjeblik og trækker vejret helt ned i maven…

Konklusionen er altså at du er perfekt nøjagtigt som du er men der kan være ting der dæmper din indre flamme og dem kan vi arbejde med. 

You are perfect, just the way you are!

In the non-dualistic tantra, as mentioned in some of my other posts, we see no difference between ourselves and others or between ourselves and the divine. The energy that is the universe, is just manifested in various forms, nothing else. For God so loved the world that she manifested herself in all its forms and expressions. When everything is one, it is impossible to see oneself as better or worse than anyone else. In order to gain a firsthand experience of this, we use various tools to expand consciousness. One of them is tantric sex. In tantra (be it massage or sex) the masculine and the feminine or Shakti and Shiva, merge into one. This causes the sexual energy to built up in the 2nd chakra. The idea is to sublimate (or transform) this energy, typically into the 4th chakra energy, also called heart energy.

Fundamental or basic understandings

There are in both Buddhism and in Tantra some basic views about the world which you have to buy into, if you want to claim to be a follower of these philosophies. They are called the Eightfold Path. Number one of them is "the right understanding.” Abhinavagupta was born in Kashmir in approx. 950. He said, that if you practice yoga from the point of view that there is something wrong with you or that you are not perfect as you are, then your view of the world is based on a blurred or distorted view of the world and then your yoga can only take you to a certain level. In other words, you must recognize that you are perfect as you are in order to have the right understanding and thus be able to get somewhere with your yoga. Now if I say to you: "You are a lovely person and you are perfect exactly as you are", you will most likely say something like, "yes" or "thank you" and smile. Maybe there is an inner voice that says, "that’s not true", "it's just something he says to be nice" or something along those lines. Maybe you are so used to not listening to the inner voice that you don't hear it at all? This inner voice is what we call the Ego, or "I the maker" - in Sanskrit Ahaṁkāra. The part of the mind that identifies what is "me" and "mine". It creates all the adjectives such as "I'm fat", "I'm clumsy", "I am a yoga teacher" etc. In Latin, Ego actually means "I am".

Words like “New Year, new me” and “self-development” can easily sound all wrong to a person on the non-dualistic, tantric path, as they insinuate that you are not perfect exactly as you are.

If we are all perfect just as we are, how can there be evil persons.

If this is true, then one can wonder why evil people exist. And they don’t... There are evil actions but not evil people. Simon Krohn describes it roughly like this: A light burns in the heart of all people. When a person behaves badly or performs evil actions, it is not because they do not have this light, but you can say that there is something that overshadows it or that dims the flame. The Buddha talks about the veil of illusion that obscures our vision and prevents us from seeing the world as it really is. According to the book "Tantra illuminated", at least the Tibetan branch of Buddhism is strongly influenced by non-dualistic tantra. We've all done or said bad things, but that typically doesn't mean we consider ourselves bad people. We therefore do not mean that our basic substance changes because we get angry or the like. We see it expressed in the English as well as in the Danish language through the expression "I was completely beside myself". It is obvious that if the above applies to you and me, it also applies to Putin and to Hitler.

Wait a moment … and exhale...

The conclusion is that you are perfect exactly as you are, but there may be things that dampen your inner flame and those we can work with.