pic

(As always the English text follows just below the Danish one)

Hvad er tantra for mig?

Jeg har praktiseret yoga i over 30 år og undervist i yoga og meditation til soldater og udviklingsarbejdere rundt om i verden. Jeg har ledt workshops internationalt, herunder i Afghanistan, Nepal, Norge, Mali og Sydsudan. Jeg er en del af Tantra4gaymen og er trænet i deres stil. Jeg er en uddannet healer og clairvoyant fra Sens-it.

Min ekspertise inkluderer Tantra Yoga, Hatha yoga, Meditation og Tantra.

Tantra betyder mange forskellige ting for mange forskellige mennesker og derfor vil jeg i det følgende fortælle lidt om min tilgang og samtidig lægge op til debat om emnet. Undskyld mig hvis jeg bliver lidt nørdet og meget langt...😊

Jeg læner mig overvejende op af Simon Krohn og Yogi Aaron som kilder, blandet med egne erfaringer fra over 30 år med yoga, nøgenyoga og meditation.

Historisk:

Tantra er en filosofisk strømning der er ca. 600 år gammel og som går på tværs af alle filosofier i Sydøstasien. Det er altså ikke en selvstændig filosofi men en strømning, en indflydelse. Hovedpunktet er non-dualisme. Vi er altså alle et og der er i essensen ingen forskel på gud og dig. Derfor er det et mål at se alle omkring dig som et med dig – uden dog at blive helt skizofren omkring det, smiler. I kristendommen kender noget der minder om fra det dobbelt kærlighedsbudskab, ”elsk din næste som dig selv”.

Alt er lige guddommeligt. For den der virkeligt oplever non-dualisme er derfor ingen forskel på guld og lort. Historisk står det i stærk kontrast til den tid hvor tantraen opstod som strømning. Der havde man nemlig enorm fokus på rigtigt og forkert, rent og urent osv. Dette skinner for eksempel tydeligt igennem i det indiske kastesystem hvor hver kaste havde sin ”gudsgivne” plads i samfundet og dertilhørende opgaver og pligter.

Tantra var derfor i sit udgangspunkt en radikal og provokerende praksis. Hvor Martin Luther i kristendommen stod for at alle skulle havde lige adgang til gud, stod tantrikkerne i den indiske filosofi for at kvinder havde samme ret til at dyrke yoga m.m. som mænd. Når vi dyrker tantra inden for den ovenfornævnte forståelsesramme, handler det i høj grad om at udfordre det eksisterende som en vej til bevidsthedsudvidelse og personlig vækst. Vi ser altså kroppen og dermed også seksualiteten som redskaber ikke som mål.

Tantra er ikke ret seksuel i sit udgangspunkt og de frække tekster og billeder vi ser fra Indien og Asien har ikke noget med tantra at gøre. Tantra søger ikke at opnå nydelse, i det mindste ikke som mål. Det kan være et middel til at opleve non-dualisme, at smelte sammen med en partner og dermed opleve foreningen mellem det maskuline og det feminine, symboliseret ved guderne Shakti og Shiva.

Sådan bruger jeg den seksuelle energi i tantra

Når jeg derfor bruger seksualiteten i tantraen er det energien jeg er ude efter. Det er at lære at kontrollere den seksuelle energi og bruge den i min stræben mod bevidsthedsudvidelse. Det er derfor aldrig et mål at få udløsning, mens vi dyrker tantra, for så er energien spildt. En såkaldt tør orgasme er fantastisk men den våde orgasme altså udløsningen skal enten undgås eller gemmes til absolut sidst. Der må slevfølgelig aldrig være skam forbundet med at få udløsning, men det er som sagt langt fra et mål.

Når jeg skal beskrive hvad jeg oplever som målet med en tantra massage så bruger jeg ofte lidt jokende udtrykket spirituel edging. På retreaten vil I lære teknikker til at dirigere den energi rundt i kroppens forskellige chakraer, det man kalder for sublimering. Vi kommer også til at lære meditationer hvor vi bruger den seksuelle energi til at komme nærmere og til sidst smelte sammen med partneren.

Hvordan kom vi så lige fra Det jeg beskrev ovenfor som en spirituel praksis der egentligt intet har med nydelse at gøre, til det de fleste i dag kalder for Tantra? Dette har i den grad givet mig hovedbrud, for der var så langt mellem det jeg har lært at kalde tantra og det som undervises langt de fleste steder i vesten. Broen der binder det sammen, hedder Neo-tantra og har sin oprindelse, eller er i hvert fald mest kendt fra Osho ”sex-guruen” og hans arbejde for at nedbryde fordomme og fordømmelse af sex. Osho mente at en af de vigtigste ritualer var at meditere før og efter sex, for at løfte oplevelsen af den seksuelle akt til nye højder. Han lærte sine disciple at betragte partnerens krop som et tempel frem for bare at tage fra den anden og han mente man burde have et separat rum der kun var reserveret til at elske i for bedre at opnå en forening mellem Shiva og Shakti, det maskuline og det feminine og dermed er vi altså tilbage i det non-dualistiske verdensbillede. 

I 70’erne, 80’erne og 90’erne skriver Osho en del bøger om meditationsteknikker og om neo-tantra. Sex er altså bare en af de mange praksisser og ritualer vi bruger i yogaen og tantraen for at opnå oplysning, den fulde forståelse af en nondualistisk verden nogle af de andre er asana, meditation, mantra, chakra og mange flere. Som med yoga og mange andre teknikker er det blevet bragt til vesten af folk med deres egne personlige agendaer og fokus blev meget hurtigt på hvordan vi kan få bedre sex og mindre på hvordan vi kan opnå oplysning. Det er egentligt ikke så underligt, for de teknikker man arbejder med i tantraen, har potentialet til at løfte os op til de vildeste højder af nydelse og ekstase. Vi har muligheden for at opleve tørre orgasmer med et helt rum fyldt af andre mænd igen og igen og igen ... time efter time ... og så tror da pokker at man kan tro det er målet i sig selv og ikke bare et middel, et redskab ud af mange. 

Gennem tiden har neotantra ”lånt med arme og ben” fra bl.a. psykoterapi, shamanisme, og mange andre skoler til selvindsigt for at hjælpe udøveren med at arbejde gennem de traumer som de fleste af os bærer på og som vi skal arbejde igennem før vi kan nå de højder som neotantra og tantra lover os. Om vi lader os nøje med den orgasmiske oplevelse eller vi fortsætter gennem den og tilbage til det spiritueller er jo et personligt valg. Måske er det slet ikke at lade sig nøje? Det vil jeg lade være op til dig at bestemme, men på denne retreat er fokus på det spirituelle og det kropslige i forening ikke på kun det ene eller det andet! #nøgenyoga #tantra #neotantra #gaytantra
 

What is tantra for me ...

Tantra means many different things to many different people and therefore I will in the following tell a little about my approach and at the same time put up for debate on the subject. Excuse me if I get a little nerdy and very far ...

I lean mostly on Simon Krohn and Yogi Arron as sources, mixed with my own experiences from over 30 years of yoga, nude yoga and meditation.

Historic:

Tantra is a philosophical current that is about 600 years old and which crosses all philosophies in Southeast Asia. So it is not an independent philosophy but a current, an influence. The main point is non-dualism. So we are all one and there is essentially no difference between god and you. Therefore, it is a goal to see everyone around you as one with you - without, however, becoming completely the victim around it, smiles. In Christianity, know something reminiscent of the double message of love, "love your neighbor as yourself."

Everything is equally divine. For those who truly experience non-dualism, therefore, there is no difference between gold and shit. Historically, it stands in stark contrast to the time when tantra originated as flow. There was a huge focus on right and wrong, clean and unclean, etc. This shines through clearly in the Indian caste system where each caste had its "god-given" place in society and associated tasks and duties.

Tantra was therefore in its starting point a radical and provocative practice. Where Martin Luther in Christianity stood for everyone to have equal access to god, the tantrics in Indian philosophy stood for women having the same right to practice yoga m.m. as men. When we cultivate tantra within the above-mentioned framework of understanding, it is very much about challenging the existing as a path to consciousness expansion and personal growth. We thus see the body and thus also sexuality as tools not as goals.

Tantra is not very sexual in its starting point and the naughty texts and images we see from India and Asia have nothing to do with tantra. Tantra does not seek to achieve pleasure, at least not as a goal. It can be a means to experience non-dualism, to merge with a partner and thus experience the union between the masculine and the feminine, symbolized by the gods Shakti and Shiva.

How i use the sexual energy in tantra

Therefore, when I use sexuality in tantra, it is the energy I am looking for. It is learning to control the sexual energy and using it in my quest for consciousness expansion. It is therefore never a goal to have ejaculation while we practice tantra, because then the energy is wasted. A so-called dry orgasm is fantastic but the wet orgasm so the ejaculation must either be avoided or saved to the very end. Of course, there must never be shame associated with ejaculation, but as I said, it is far from a goal.

When I have to describe what I experience as the goal of a tantra massage, I often use the term spiritual edging a little jokingly. At the retreat, you will learn techniques for directing the energy around the body's various chakras, which is called sublimation. We will also learn meditations where we use the sexual energy to get closer and eventually merge with the partner.

So how did we get from what I described above as a spiritual practice that really has nothing to do with pleasure, to what most people today call Tantra? This has given me a headache, because there was so much distance between what I have learned to call tantra and what is taught in most places in the west. The bridge that binds it together is called Neo-tantra and has its origins, or at least is best known from Osho "the sex guru" and his work to break down prejudice and condemnation of sex. Osho believed that one of the most important rituals was to meditate before and after sex, to lift the experience of the sexual act to new heights. He taught his decibels to regard the partner's body as a temple rather than just taking from the other and he thought one should have a separate room reserved only for love in order to better achieve a union between Shiva and Shakti, the masculine and the feminine and thus we are back in the non-dualistic worldview.

In the 70s, 80s and 90s, Osho wrote a number of books on meditation techniques and on neo-tantra. So sex is just one of the many practices and rituals we use in yoga and tantra to gain enlightenment, the full understanding of a nondualistic world some of the others are asana, meditation, mantra, chakra and many more. As with yoga and many other techniques, it has been brought to the West by people with their own personal agendas and the focus became very quickly on how we can have better sex and less on how we can achieve enlightenment. This is not really so strange, because the techniques you work with in tantra have the potential to lift us up to the wildest heights of pleasure and ecstasy. We have the opportunity to experience dry orgasms with a whole room filled with other men again and again and again ... hour after hour