Deltagerbetingelser gældende for alle aktiviteter arrangeret af Jacob Hasle Nielsen og hans samarbejdspartnere (JHN).

Jeg forstår og accepterer, at al aktivitet arrangementer af JHN skal være et fortroligt rum mellem deltagerne. Ingen deltagere har lov til at viderebringe oplysninger om aktiviteter eller samtaler på JHN aktiviteter til nogen udenforstående. Deltagerne kan alene dele egne erfaringer uden at viderebringe navne, kaldenavne eller detaljer om andre deltagere. Enhver videreformidling af aktiviteterne ved JHN arrangementer skal således ske loyalt og anonymt i forhold til de andre deltagere.

Jeg er indforstået med, at alle deltageres grænser til enhver tid skal respekteres og overholdes. Al aktivitet deltagerne imellem må derfor kun ske med samtykke, i frivillighed og med respekt for den enkeltes grænser. Deltagerne tager samlet og hver for sig ansvar for at afklare hinandens grænser og sikre samtykke til de aktiviteter, der foregår under JHN arrangementer.

Jeg forstår og accepterer, at respektløs, nedladende, hadefuld og lignende omtale og tiltale ikke er tilladt, herunder i forhold til deltageres køn, kønsidentitet, sexuel præference eller orientering, etnicitet, alder, funktionalitet, socialt tilhørsforhold, religiøs overbevisning eller andet.

Jeg forstår, at jeg deltager i en retreat, der ikke er eller kan være en erstatning for terapi eller behandling, og jeg påtager mig selv alene ansvaret for at deltage på en måde, der er forenelig med mit helbred og min fysiske, psykiske og følelsesmæssige formåen. Jeg forstår, at al deltagelse er frivillig og, jeg drager selv omsorg for, at mine grænser respekteres og, at jeg ikke deltager i aktivitet, der er uforenelig med min formåen, mine ønsker eller mine grænser og præferencer.

Jeg forstår, at jeg til enhver tid kan ændring mening, sige nej, trække mig fra enhver aktivitet samt forlade situationen, rummet eller stedet. Jeg accepterer at drage omsorg for at kommunikere mine grænser, præferencer og ønsker.

Under opholdet og ved alle JHN arrangementer accepterer jeg, at jeg ikke vil indtage euroforiserende stoffer, herunder sådanne, der er lovlige, såsom planter eller svampe, for eksempel Ayahuasca, cannabisolie, fluesvamp. Rygning af tobak, e-cigaretter og vaporizers er kun tilladt i de anviste områder.

Åben ild, herunder stearinlys, røgelse, bål m.v. arrangeres og forestås af JHN, og må ikke anvendes af deltagerne selv.

Deltagerne anmodes om at underrette JHN, såfremt de af den ene eller anden grund forlader JHN arrangementer. Det er ikke tilladt at invitere udenforstående ind til JHN arrangementer.

Det er ikke tilladt under workshops at lave billed, video eller lydoptagelser

Dog vil arrangørerne sørge for mulighed for billed- og videooptagelse, der vil foregå afgrænset, med udtrykkeligt samtykke fra de deltagende og alene med deltagelse af disse samtykkende deltagere.

I øvrige sammenhænge, er det tilladt at tage og dele billeder efter dansk rets almindelige regler, herunder med samtykke fra de afbildede personer.

Det er enhver deltagers eget ansvar at sørge for egen forsikring under opholdet. Arrangørerne påtager sig ikke ansvaret for mistede eller ødelagte genstande, ligesom arrangørerne ikke kan holdes ansvarlig for anden skade, der måtte opstå i forbindelse med deltagelsen i JHN arrangementer eller under opholdet.

Såfremt dansk rets regler om erstatningsansvar måtte føre til et andet resultat, skal arrangørernes ansvarsforpligtelse være maksimeret til en dækning på 10.000 kr. per skade.

Enhver tvist, der måtte udspringe af disse betingelser eller deltagelse i festivalen eller afholdelsen heraf, skal være underlagt dansk ret med Københavns Byret som værneting.